Ê-sai 41:21 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va phán: Hãy trình đơn các ngươi; Vua của Gia-cốp phán: Hãy bày tỏ lẽ mạnh các ngươi.