Ê-sai 40:8 - Bản dịch Truyền thống
cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời!