Ê-sai 40:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời!