Ê-sai 40:30 - Bản dịch Truyền thống
Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã.