Ê-sai 40:30 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã.