Ê-sai 4:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
sẽ có trại làm bóng mát tránh nắng ban ngày, và dùng làm nơi núp chổ đụp cho khỏi gió táp mưa sa.