Ê-sai 38:6 - Bản dịch Truyền thống
Ta sẽ giải cứu ngươi cùng thành nầy khỏi tay vua A-si-ri, và ta sẽ binh vực thành nầy.