Ê-sai 37:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi Đức Giê-hô-va, thật rằng các vua nước A-si-ri đã hủy diệt các nước và phá hại đất đai,