Ê-sai 37:18 - Bản dịch Truyền thống
Hỡi Đức Giê-hô-va, thật rằng các vua nước A-si-ri đã hủy diệt các nước và phá hại đất đai,