Ê-sai 35:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Cát nóng sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ biến thành suối nước. Hang chó đồng đã ở sẽ trở nên vùng sậy và lau.