Ê-sai 34:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì Đức Giê-hô-va có ngày báo thù, có năm báo trả vì có Si-ôn.