Ê-sai 33:7 - Bản dịch Truyền thống
Nầy, những kẻ mạnh bạo đương kêu rêu ở ngoài; các sứ giả cầu hòa khóc lóc đắng cay.