Ê-sai 33:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nầy, những kẻ mạnh bạo đương kêu rêu ở ngoài; các sứ giả cầu hòa khóc lóc đắng cay.