Ê-sai 30:25 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đến ngày chém giết lớn, khi đồn lũy đổ xuống, thì trên mọi núi cao đồi cả sẽ có những suối nước chảy.