Ê-sai 3:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy rao cho kẻ công bình được phước; vì họ sẽ ăn trái của việc làm mình.