Ê-sai 3:10 - Bản dịch Truyền thống
Hãy rao cho kẻ công bình được phước; vì họ sẽ ăn trái của việc làm mình.