Ê-sai 28:20 - Bản dịch Truyền thống
Giường ngắn quá không thể duỗi mình; nền hẹp quá không thể quấn mình.