Ê-sai 24:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đất bị dân cư làm ô uế, vì họ đã phạm luật pháp, trái điều răn, dứt giao ước đời đời.