Ê-sai 22:9 - Bản dịch Truyền thống
Các ngươi thấy thành Đa-vít bị nhiều nơi sứt mẻ, bèn thâu chứa nước ao dưới lại.