Ê-sai 22:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các ngươi thấy thành Đa-vít bị nhiều nơi sứt mẻ, bèn thâu chứa nước ao dưới lại.