Ê-sai 22:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta sẽ đem chìa khóa nhà Đa-vít để trên vai nó; hễ nó mở, không ai đóng được; nó đóng, không ai mở được.