Ê-sai 20:1 - Bản dịch Truyền thống
Nhằm năm mà Sa-gôn, vua A-si-ri, sai Ta-tân đến Ach-đốt, vây thành và chiếm lấy,