Ê-sai 2:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Trong ngày đó, người ta sẽ ném cho chuột cho dơi những thần tượng bằng bạc bằng vàng mà họ làm ra cho mình thờ lạy;