Ê-sai 2:18 - Bản dịch Truyền thống
Bấy giờ các thần tượng sẽ qua hết đi.