Ê-sai 19:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các đồng cỏ ở bờ sông Ni-lơ cùng hết thảy đồng ruộng đã gieo của nó, đều héo khô, bị thổi đi, không còn nữa.