Ê-sai 17:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Oi! các dân đông đảo làm xôn xao là dường nào, khác nào như biển gầm! Các dân tộc chạy xông tới như nhiều nước đổ mạnh!