Ê-sai 14:12-15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
12
Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào!
13
Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc.
14
Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao.
15
Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, sa vào nơi vực thẳm!