Ê-sai 10:1-2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
1
Khốn thay cho những kẻ lập luật không công bình, cho những kẻ chép lời trái lẽ,
2
cất mất sự công bình khỏi kẻ nghèo, cướp lẽ phải của kẻ khốn khó trong dân ta, lấy kẻ góa bụa làm miếng mồi, kẻ mồ côi làm của cướp!