Ê-sai 10:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khốn thay cho những kẻ lập luật không công bình, cho những kẻ chép lời trái lẽ,