Ê-sai 1:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Con cái Si-ôn bị bỏ lại như lều vườn nho, như chòi ruộng dưa, như thành bị vây.