Ê-sai 1:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhứt của đất.