Nhã ca 5:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lương nhơn tôi trắng và đỏ, Đệ nhứt trong muôn người.