Nhã Ca 4:5 - Bản dịch Truyền thống
Hai nương long mình như cặp con sanh đôi của hoàng dương, Thả ăn giữa đám hoa huệ.