Nhã ca 4:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hai nương long mình như cặp con sanh đôi của hoàng dương, Thả ăn giữa đám hoa huệ.