Truyền đạo 9:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sự khôn ngoan hơn đồ binh khí; nhưng chỉ một người có tội phá hủy được nhiều sự lành.