Truyền Đạo 9:18 - Bản dịch Truyền thống
Sự khôn ngoan hơn đồ binh khí; nhưng chỉ một người có tội phá hủy được nhiều sự lành.