Truyền đạo 8:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bởi chẳng thi hành ngay án phạt những việc ác, nên lòng con loài người chuyên làm điều ác.