Truyền Đạo 7:20 - Bản dịch Truyền thống
Thật, chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện, mà không hề phạm tội.