Truyền Đạo 6:6-7 - Bản dịch Truyền thống
6
Người dầu sống đến hai ngàn năm, mà không hưởng được chút phước nào, cuối cùng cả thảy há chẳng về chung một chỗ sao?
7
Mọi sự lao khổ của loài người là vì miệng mình, song không hề được thỏa nguyện.