Truyền Đạo 5:8-9 - Bản dịch Truyền thống
8
Khi ngươi thấy trong xứ có kẻ nghèo bị hà hiếp, hoặc thấy sự phạm đến lẽ chánh trực, sự trái phép công bình, thì chớ lấy làm lạ; vì có kẻ cao hơn kẻ cao vẫn coi chừng, lại còn có Đấng cao hơn nữa.
9
Song một vua hay cày cấy ruộng, ấy vẫn ích lợi cho xứ mọi bề.