Truyền đạo 5:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đâu có chiêm bao vô số và nhiều lời quá, đó cũng có sự hư không nhiều; song ngươi hãy kính sợ Đức Chúa Trời.