Truyền đạo 5:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hễ nhiều sự lo lắng ắt sanh ra chiêm bao; còn nhiều lời thì sanh ra sự ngu dại.