Truyền Đạo 5:3 - Bản dịch Truyền thống
Hễ nhiều sự lo lắng ắt sanh ra chiêm bao; còn nhiều lời thì sanh ra sự ngu dại.