Truyền đạo 4:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
còn kẻ chưa được sanh ra, chưa thấy những gian ác làm ra dưới mặt trời, ta cho là có phước hơn hai đằng kia.