Truyền Đạo 4:3 - Bản dịch Truyền thống
còn kẻ chưa được sanh ra, chưa thấy những gian ác làm ra dưới mặt trời, ta cho là có phước hơn hai đằng kia.