Truyền đạo 4:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, ta khen những kẻ chết đã lâu rồi là sướng hơn kẻ còn sống;