Truyền Đạo 3:9 - Bản dịch Truyền thống
Kẻ làm việc có được ích lợi gì về lao khổ mình chăng?