Truyền Đạo 3:12 - Bản dịch Truyền thống
Vậy, ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ, và làm lành trọn đời mình.