Truyền đạo 3:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định.