Truyền đạo 2:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
ta đào hồ chứa nước đặng tưới rừng, là nơi cây cối lớn lên.