Truyền Đạo 2:6 - Bản dịch Truyền thống
ta đào hồ chứa nước đặng tưới rừng, là nơi cây cối lớn lên.