Truyền đạo 2:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, ta ghét đời sống, vì mọi việc làm ra dưới mặt trời là cực nhọc cho ta, thảy đều hư không, theo luồng gió thổi.