Truyền đạo 12:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lại, hỡi con, hãy chịu dạy: người ta chép nhiều sách chẳng cùng; còn học quá thật làm mệt nhọc cho xác thịt.