Truyền Đạo 11:7 - Bản dịch Truyền thống
Anh sáng thật là êm dịu; con mắt thấy mặt trời lấy làm vui thích.