Truyền đạo 11:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Anh sáng thật là êm dịu; con mắt thấy mặt trời lấy làm vui thích.