Truyền đạo 11:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước, vì khỏi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại.