Truyền đạo 10:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người ta bày tiệc đặng vui chơi; rượu khiến cho đời vui; có tiền bạc thì ứng cho mọi sự.