Truyền Đạo 10:19 - Bản dịch Truyền thống
Người ta bày tiệc đặng vui chơi; rượu khiến cho đời vui; có tiền bạc thì ứng cho mọi sự.