Truyền Đạo 1:7 - Bản dịch Truyền thống
Mọi sông đều đổ vào biển, song không hề làm đầy biển; nơi mà sông thường chảy vào, nó lại chảy về đó nữa.