Truyền đạo 1:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đời nầy qua, đời khác đến; nhưng đất cứ còn luôn luôn.