Truyền đạo 1:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các việc lao khổ loài người làm ra dưới mặt trời, thì được ích lợi chi?