Truyền đạo 1:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nếu có một vật chi mà người ta nói rằng: Hãy xem, cái nầy mới, vật ấy thật đã có rồi trong các thời đời trước ta.