Châm Ngôn 8:17 - Bản dịch Truyền thống
Ta yêu mến những người yêu mến ta, Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta.